Wednesday, October 01, 2008

Burn After Voting

نمای اول Burn After Reading کره زمین را نشان می‌دهد. بعد زوم می‌کند و می‌آید نزدیک‌تر تا می‌رسد به قاره امریکا و بعد ایالت ویرجینیا و بعد این زوم پیوسته را ادامه می‌دهد تا روی ساختمان لانگلی و باز ادامه می‌دهد تا از سقف رد شود و زوم کند روی پاهای یک مرد که دارد راهروهای سی‌آی‌ای را با قدمهای تند طی‌‌ می‌کند. از اینجا داستان فیلم شروع می‌شود که یک کمدی سیاه است از زیاده‌خواهی ابلهانه و حماقت‌های متوالی چند آدم که داستان‌هایشان به هم گره می‌خورند. هر بار هم هر کدامشان بعد از هر حماقتی، حماقت بزرگ‌تری انجام می‌دهد که قبلی را رفع و رجوع کند و آخرش هم به از دست رفتن و یا به هم خوردن زندگی‌شان ختم می‌شود.  بیننده بیشتر مواقع می‌خندد و گاهی هم البته تاسف می‌خورد برای آدم‌های فیلم. قصه را کوئن ها خوب جفت و جور کرده‌اند. فیلم را هم طبق معمول خوب ساخته اند. اما فیلم شاهکاری نیست در مقایسه با  بقیه کارهایشان و کار متوسطی در آمده.

جالا همه این‌ها را گفتم که بگویم امروز که داشتم این خبرهای تازه داستان مدرک را می‌خواندم یاد این فیلم افتادم. یعنی فکر کردم اگر کوئن‌ها می‌گذاشتند کره زمین در همان نمای اول معادل 16 ساعت دیگر بچرخد و بعد زوم می‌کردند، می‌توانستند همان‌‌قدر ما را بخندانند و  همان‌قدر هم ما را به تاسف بیاندازند. اما فرقش این می‌شد که این بار داستان واقعی بود.
 

 . 
     Feed

 Email

 April 2005
 May 2005
 July 2005
 August 2005
 September 2005
 October 2005
 March 2006
 April 2006
 May 2006
 June 2006
 July 2006
 September 2006
 October 2006
 November 2006
 December 2006
 January 2007
 February 2007
 March 2007
 April 2007
 May 2007
 June 2007
 July 2007
 August 2007
 September 2007
 October 2007
 November 2007
 December 2007
 January 2008
 February 2008
 March 2008
 May 2008
 June 2008
 July 2008
 August 2008
 September 2008
 October 2008
 November 2008
 December 2008
 May 2009
 June 2009
 September 2009
 October 2009
 November 2009
 December 2009
 January 2010
 February 2010
 March 2010
 April 2010
 May 2010
 June 2010
 July 2010
 August 2010
 September 2010
 October 2010
 February 2011
 March 2011
 April 2011
 January 2012
 May 2013
 October 2013
 January 2014
 February 2014
 March 2014
 April 2014
 June 2014
 August 2014
 December 2014
 January 2015
 March 2015
 April 2015
 May 2015
 June 2015
 
  Email: 2bareh[AT]gmail[DOT]com    

Powered by Blogger